OBJAŚNIENIA SYMBOLI

Piktogramy opisują właściwości i użyteczność poszczególnych produktów:
0d59161d0c77-ec1_plus_pl_cmyk_768x170.png
EMICODE

EMICODE to chronione prawem o znakach towarowych oznaczenie klasyfikacji produktów przeznaczonych do układania parkietu, klejów oraz innych materiałów budowlanych, jako produktów nowoczesnych, bezrozpuszczalnikowych i o niskiej emisji.

Certyfikat za ochronę środowiska i higienę w pomieszczeniach przyznawany jest od 1997 r. przez GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. - Stowarzyszenie dotyczące klejów i pozostałych produktów budowlanych o kontrolowanej emisji lotnych związków e.V.) produktom wytwarzanym przez producentów, którzy podporządkowali się surowym i regularnym kontrolom jakości. Z punktu widzenia użytkownika i ochrony środowiska EMICODE stanowi pomoc przy ocenie i wyborze produktów z branży chemii budowlanej. System klasyfikacji skierowany jest do projektantów, użytkowników, jak również rzemieślników, zakrojony na szeroką skalę i neutralny konkurencyjnie.

W klasyfikacji EMICODE, na bazie bardzo restrykcyjnych metod kontroli i kryteriów klasyfikacji stowarzyszenia GEV wyodrębnione są trzy klasy emisyjności.

Wiele produktów z oferty firmy Wakol spełnia wymogi najlepszej klasy emisyjności EMICODE EC1 PLUS. Podlegają one od etapu zakupu surowców do procesu produkcyjnego, zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015, szczególnie ścisłej kontroli pod względem spełnienia klasy emisyjności i i najwyższych właściwości technicznych.

Blauer_Engel_cmyk_768x170.png
Błękitny Anioł

Wyróżnienie Błękitny Anioł (der Blauer Engel) przyznawane jest różnym kategoriom produktów wg aktualnie dopasowanych kryteriów kontrolnych. Materiały do układania parkietu i podłóg kontrolowane są wg DE-UZ 113. Po zewnętrznej kontroli w zakresie emisji jak również spełnieniu dodatkowych obowiązków odnośnie składników i zaleceń dotyczących opakowania a szczególnie kart charakterystyki przyznawana jest licencja Błękitny Anioł przez Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń (RAL). Oznaczenie wyróżnieniem Błękitny Anioł jest dobrowolne. Odnośnie materiałów do układania parkietu i podłóg obowiązują kryteria DE-UZ 113 dla produktów o niskich emisjach lotnych związków organicznych (VOC) w pomieszczeniach i przez to o niskim oddziaływaniu na zdrowie człowieka. Znak ten jest bardzo dobrze rozpoznawany wśrod użytkowników prywatnych. Wymagania dla uzyskania wyróżnienia EMICODE EC1 oraz wyróżnienia Błękitny Anioł są na porównywalnym poziomie. EMICODE EC1 PLUS stawia najwyższe wymagania bezemisyjnym materiałom do układania parkietu i podłóg. Szczegółowe informacje podano na stronie www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/bodenbelagsklebstoffe.

 

22d5c7a1f520-m1_cmyk_768x170.png
M1: Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych

M1 jest chronionym znakiem klasyfikacji materiałów budowlanych o niskiej emisji.

Dobrowolny fiński system oznakowania produktów w odniesieniu do oddziaływania na środowisko i jakość powietrza w pomieszczeniach jest udostępniany od roku 1996 przez Building Information Foundation RTS producentom, którzy przechodzą ścisłe kontrole jakości i regularne inspekcje. Celem klasyfikacji jest promowanie i wykorzystanie niskoemisyjnych materiałów budowlanych.
Klasyfikacja określa wymagania emisyjne i zapachowe dla materiałów budowlanych, i mebli w budynkach biurowych i mieszkalnych w odniesieniu do jakości powietrza w pomieszczeniach. Badania emisji i zapachu przeprowadzone w niezależnym laboratorium dostarczają wiarygodnych informacji na temat emisyjności materiałów budowlanych.

W klasyfikacji M1 ustalone są graniczne wartości emisji i zapachu z produktu do powietrza w pomieszczeniu. Masy szpachlowe muszą być wolne od kazeiny.

CE_cmyk_768x170.png
Oznaczenie CE

Oznaczenie CE jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wymagania zharmonizowanej normy europejskiej. W przypadku mas szpachlowych jest to zgodność z normą DIN EN 13813 „Zaprawy jastrychowe i masy jastrychowe“. Dzięki oznaczeniu CE jest duża transparentność ważnych właściwości produktu. Każdy produkt z oznaczeniem CE musi spełniać wykazane w deklaracji właściwości, podane wartości są więc zawsze wartościami minimalnymi dla danego produktu. Zgodnie z Europejskim Rozprządzeniem dot. wyrobów budowlanych (EU 305/2011), w przypadku oznaczenia produktu znakiem CE, wymagane jest wystawienie przez producenta deklaracji właściwości użytkowych produktu. Deklaracje dla każdego produktu dostępne są na stronie www.wakol.de.

UE-Zeichen_cmyk_768x170.png
Znak Ü

Znakiem zgodności (znak Ü) oznaczane są materiały do układania parkietu i podłóg, które spełniają miarodajne przepisy techniczne dopuszczenia nadzoru budowlanego. W Austrii znak ten znany jest jako znak ÜA. Powszechne dopuszczenia nadzoru budowlanego przydzielane są produktom budowlanym i systemom budowlanym w zakresie użytkowym krajowych rozporządzeń budowlanych. Są one niezawodnymi zaświadczeniami przydatności produktów budowlanych. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) jako niemiecki urząd rejestracyjny wydaje powszechne dopuszczenia nadzoru budowlanego dla produktów budowlanych.

Ze względu na przepisy dot. ochrony zdrowia, od 01.01.2011 r. w przypadku stosowania klejów do parkietu i podłóg drewnianych w pomieszczeniach, w których będą przebywać ludzie wymagane są ogólne dopuszczenia nadzoru budowlanego dla stosowanych klejów (por. Lista przepisów budowlanych B część 1, lp. 1.18.3 i załącznik 1/18.3). Od 01.01.2012 r. wszedł w życie obowiązek uzyskania dopuszczania dla klejów stosowanych do wykładzin podłogowych i mat.

Steuerrad_cmyk_768x170.png
Koło sterowe

Koło sterowe to obowiązujący w całej UE znak zgodności, ktory potwierdza przydatność danego produktu do wyposażania statkow zgodnie z dyrektywą 2014/90/EU Rady Wspolnoty Europejskiej o wyposażaniu statkow (Dyrektywa dotycząca wyposażania statkow WE – MED). Warunkiem jest istnienie określonego badania pożarowego. W uzupełnieniu prob prototypu obowiązujących we Wspolnocie Europejskiej wymagane są środki kontrolne realizowane przez notyfikowaną jednostkę, np. system zarządzania jakością wg Modułu D. Podmiotem odpowiedzialnym za znak Koła Sterowego jest IMO, International Maritime Organisation, organizacja działająca w ramach UNO. Świadectwo zgodności danego produktu dostępne na stronie www.wakol.de.

GISCODE_cmyk_768x170.png
GISCODE

GISCODE to ustalony w 1993 roku między producentami i budowlanymi związkami zawodowymi (GISBAU) dobrowolny system klasyfikacji produktow umożliwiający ich rozrożnianie pod względem zagrożenia BHP pracownika. Jest dostosowany do przepisow ochrony pracownikow i odnosi się w dalszej części do 7 katergorii produktow wytycznej TRGS 610.

Klasyfikacja według GISCODE, umieszczana np. na etykietach opakowań, w kartach informacji technicznych produktu i kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych, przeprowadzana jest dobrowolnie przez wszystkie firmy należące do Przemysłowego Związku Producentów Klejów. Do wszystkich grup produktów GISCODE dostępne są w zrzeszeniach zawodowych branży budowlanej odpowiednie informacje o grupach produktów i wzorcowe instrukcje użytkowania.

Franz_VOC_cmyk_768x170.png
Francuskie rozporządzenie dotyczące lotnych związków organicznych (VOC)

Francuskie rozporządzenie 2011-321 dotyczące klas emisji lotnych związków organicznych
 VOC) przewiduje, że od 1 stycznia 2012 r. wszystkie produkty budowlane stosowane w pomieszczeniach, wykładziny podłogowe i ścienne, farby i lakiery będą oznaczane klasami emisji. Zaklasyfikowanie do klas emisji odbywa się na podstawie ustalonych wartości granicznych i przeprowadzane jest na własną odpowiedzialność producenta. Oznaczenie na produkcie podaje najwyższą (najgorszą) klasę emisji, ktora została ustalona dla lotnych związków organicznych (VOC) i dla całkowitej ilości lotnych związków orgnicznych (TVOC). Akceptowane są równoważne dane o emisji np. z badań dla AgBB, EMICODE, Blauer Engel itp. Szczegóły patrz www.wakol.de.

Connected-Systems_cmyk_768x170.png
CONNECTED SYSTEMS

Connected Systems to gwaranacja optymalnego bezpieczenstwa wzajemnie sprawdzonych rozwiazan systemowych firm Loba i Wakol. Dzieki intensywnej współpracy oraz wymianie doswiadczen w zakresie rozwoju produktów, nasze produkty podlegaja wzajemnemu procesowi kontroli. To gwarancja optymalnej pewnosci przy układaniu podłogi.

Szczegóły można znaleźć na stronie: 
https://www.wakol.com/pl/kleje-budowlane/connected-systems

loesemittelfrei_cmyk_768x170.png
TRGS 610/rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych

Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) szczegółowo reguluje klasyfikację, oznaczanie i postępowanie ze wszystkimi rodzajami substancji niebezpiecznych (www.baua.de). Przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych (TRGS) konkretyzują wymagania rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych w odniesieniu do rzemiosła. W przypadku przestrzegania przepisów TRGS spełnione są wymagania rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych.

Przepisy TRGS 610 Substancje i procedury zamienne dla zawierających duże ilości rozpuszczalnika gruntówek i klejów stosowanych do podłóg zostały zaktualizowane. Nowa wersja przepisów TRGS 610 obowiązuje od stycznia 2011 r.

Według TRGS 610 zalecane są możliwości zastąpienia bezrozpuszczalnikowymi klejami dyspersyjnymi, klejami SMP/MS lub bezrozpuszczalnikowymi klejami poliuretanowymi.

W pojedynczych przypadkach może być konieczne zastosowanie zawierających duże ilości rozpuszczalnika klejów z grupy GISCODE S 0,5 [lub lepiej, tak jak technologia VOC-Control] do klejenia parkietu. Przy zastosowaniu tych oczywiście mniej nadających się możliwości zastąpienia zachowane są wartości graniczne stężeń substancji szkodliwych w miejscu pracy, jak również sumaryczna wartość graniczna.

EPD_cmyk_768x170.png
Środowiskowa deklaracja produktów (Environmental Product Declaration, EPD)

EPD (środowiskowa deklaracja produktów) jest rejestrem danych, w którym próbuje się zebrać wszystkie ważne dla środowiska informacje/dane, jak zużycie surowców i emisyjność, odnośnie wpływu produktu na środowisko naturalne, z uwzględnieniem całego cyklu życia produktu. Jest to ok. 100 pojedyńczych informacji. Punktem wyjścia do przygotowania EPD jest tzw. eko-bilans, czyli systematyczna analiza oddziaływania produktu na środowisko przez cały cykl życia produktu. Określane jest to również jako analiza cyklu życia produktu. Podstawowy sposób postępowania w celu przygotowania tego typu deklaracji produktu jest częściowo uregulowany i uwzględniony w normach, np. EN 15804.

Aby zestawić tak wiele informacji i danych, opracowuje się dla poszczególnych grup produktów uproszczone założenia, wartości uśrednione i oszacowania.

Deklaracja ISO-Typ-III wg normy DIN EN ISO 14025 została opracowana we współpracy z Instytutem Budownictwa i Środowiska e.V. (Institut für Bauen und Umwelt e.V.). Z wykorzystaniem ilościowych informacji o wpływie wyrobów na środowisko opracowywane są EPD m.in. w przypadku certyfikacji budynków, hasło: „zrównoważone budownictwo“. W Niemczech certyfikacją budynków zajmuje się np. Niemieckie Towarzystwo Zrównoważonego Budownictwa (DGNB). W zależności od stopnia spełnienia kryteriów, DGNB wydaje odpowiednie certyfikaty – złote, srebrne lub brązowe.

bd3cafb23733-qng_768x170.png
QUALITÄTSSIEGEL NACHHALTIGES GEBÄUDE

Das deutsche „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“(QNG) ist ein staatliches Gütesiegel für Gebäude, mit dem Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) als Siegelgeber und akkreditierten Zertifizierungsstellen als Vergabestellen. 

Wakol bietet ein umfassendes Sortiment an Verlegewerkstoffen das den Kriterien  zu Anforderungen des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) erfüllen. Die Anforderungen sind beschrieben im QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Version 1.3, Schadstoffvermeidung in Baumaterialien.

Die Produktliste sowie die  Konformitätserklärung finden Sie hier als Download