SYMBOLFÖRKLARINGAR

Piktogrammen beskriver de enskilda produkternas egenskaper och användbarhet:
2aa1cd706d24-ec1_plus_se_cmyk_768x170.png
EMICODE

EMICODE är ett skyddat varumärke och en märkning för produktklassificering av moderna mattläggningsmaterial, limtyper och byggprodukter som är fria från lösningsmedel och har låga emissionsvärden.

Godkännandet för miljö- och inomhushygien ges sedan 1997 genom GEV (tyska unionen för emissionskontrollerade golvläggningsmaterial, lim och byggprodukter) till produkter från tillverkare som arbetar med noggrann kvalitetskontroll och genomgår regelbundna kontroller. EMICODE ger en orienteringshjälp ur konsument- och miljöskyddssynpunkt vid utvärdering och val av byggkemiska produkter. Klassificeringssystemet är avsett för planerare, konsumenter och hantverkare, det är företagsneutralt och konkurrensneutralt.

Baserat på GEV:S noggrant definierade testmetod (emissionstestkammare) och GEV:s nivåkriterier delas EMICODE in tre emissionsklasser

Många produkter i Wakols sortiment finns i den högsta emissionsklassen EMICODE EC1 PLUS. Från råmaterial till tillverkning undergår de en särskilt sträng kontroll enligt DIN EN ISO 9001:2015, både avd gäller deras emissionsegenskaper och deras utmärkta tekniska egenskaper.

Blauer_Engel_cmyk_768x170.png
Blå Ängeln (Blauer Engel)

Den Blå Ängeln delas ut till olika produkter enligt relevanta testkriterier. Golvläggningsmaterial testas enligt DE-UZ 113. Efter extern testning av emissionsnivån samt kontroll att produkten uppfyller andra kriterier i fråga om innehåll, förpackning och datablad delas Blå Ängel-licensen ut av det tyska institutet för kvalitetssäkring och märkning (RAL). Tillverkaren kan därefter om den så önskar märka produkten med den Blå Ängeln. Det är en frivillig märkning. När det gäller golvläggningsmaterial finns det Blå Ängel-kriterier enligt DE-UZ 113 för produkter som har låga VOC-emissioner i rumsluften och som därmed har låg påverkan på människors hälsa. Hos privatkonsumenterna är det den mest kända miljömärkningssymbolen. Kraven för EMICODE EC1 och den Blå Ängeln ligger på en liknande nivå. EMICODE EC1 PLUS ställer de högsta kraven på golvläggningsmaterial med låga emissionsvärden. Mer information finns på: www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/bodenbelagsklebstoffe.

22d5c7a1f520-m1_cmyk_768x170.png
M1: Utsläppsklassificering av byggmaterial

M1 är en skyddad tätning för produktklassificering av byggnadsmaterial med låga utsläpp.

Det frivilliga finska testmärket för miljö- och inomhushygien har tilldelats av Building Information Foundation RTS produkter från tillverkare som är föremål för strikta kvalitetskontroller och regelbundna inspektioner sedan 1996. Syftet med klassificeringen är att utveckla och Främja användningen av byggnadsmaterial med låga utsläpp.
Klassificeringen anger utsläpps- och luktkrav för byggmaterial, inredning och möbler i kontors- och bostadshus med avseende på luftkvaliteten inomhus. Utsläpps- och luktprov i ett neutralt tredjepartslaboratorium ger tillförlitlig information om byggmaterialets utsläpp.

När det gäller M1-klassificeringen ställs gränsvärden för utsläpp från produkten och lukten till rumsluften. Fyllmedel måste vara kaseinfria.

CE_cmyk_768x170.png
CE-märkning

CE-märkningen är en märkning som görs av tillverkaren och som visar att produkten uppfyller en harmoniserad europeisk standard. För spackelmassa innebär detta överensstämmelse med DIN EN 13813 ”Estrichmörtel und Estrichmassen” (SS-EN 13813 ”Beläggningar av avjämningsmassa som slitskikt04”). CE-märkningen innebär stor tydlighet avseende viktiga egenskaper hos produkten. Varje CE-märkt produkt måste uppfylla gällande villkor. De angivna värdena utgör alltså alltid minimivärden. Enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU 05/2011) ska tillverkaren tillhandahålla en prestandadeklaration för varje CE-märkt produkt. På www.wakol.de finns sådana för varje produkt.

UE-Zeichen_cmyk_768x170.png
Ü-märket

Efterlevnadsmärket (Ü-märket) betecknar golvläggningsmaterial som uppfyller de viktigaste tekniska normerna för bygginspektion. I Österrike används i stället ÜA-märket. Allmänna bygginspektionscertifieringar för byggprodukter och byggnader hanteras av behöriga tillståndsmyndigheter. Dessa certifieringar utgör goda bevis på användbarhet hos byggprodukter. Tyska institutet för byggteknik (DIBt) är den tyska instansen för allmän bygginspektion och utdelning av tillstånd för byggprodukter.

Av hälsoskyddsskäl behöver lim för parkett- och trägolv sedan den 1 januari 2011 en allmän byggteknisk certifiering för användning i utrymmen där människor vistas (se DIBt:s byggnormer Bauregelliste B Teil 1, serienr 1.18.3 och bilaga 1/18.3). Den 1 januari 2012 trädde certifieringsplikten för golvläggningslim och underlägg i kraft.

Steuerrad_cmyk_768x170.png
Rattsymbolen

Rattsymbolen är ett överensstämmelsemärke som gäller i hela EU och som talar om att produkten i fråga är lämplig som fartygsutrustning enligt EG-direktivet 2014/90/EU om marin utrustning (EG-direktivet om marin utrustning – MED). En förutsättning är att produkten klarar ett särskilt brandtest. Utöver denna EG-kontroll sker även kontrollåtgärder på ett anvisat ställe, t.ex. ett kvalitetssystem enligt modul D. Rattsymbolen administreras av den internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organisation), en organisation som lyder under FN. Försäkran om överensstämmelse för enskilda produkter hittar du på www.wakol.de

GISCODE_cmyk_768x170.png
GISCODE

GISCODE är ett frivilligt klassificeringssystem som etablerades 1993 mellan produkttillverkare och branschorganisationer i byggbranschen (GISBAU) och som syftar till identifiering av produktgrupper med vissa bestämda varningsmärken. Det är uteslutande avsett för arbetsskydd och utgår i stort sett från de fyra produktkategorierna i TRGS 610.

Kategorisering enligt GISCODE, t.ex. på etiketter, produktinformation och säkerhetsdatablad, genomförs på frivillig basis av alla medlemsföretag i limtillverkarnas branschorganisation (Industrieverband Klebstoffe e.V.). För alla GISCODE-produktgrupper finns även motsvarande produktgruppinformation och modellbruksanvisningar att få från byggbranschens branschorganisationer.

Franz_VOC_cmyk_768x170.png
Franska VOC-förordningen

En franska VOC-förordningen 2011-321 avseende VOC-emissionsklasser innebär att alla byggprodukter, golv- och väggbeläggningar, färger och lacker från och med den 1 januari 2012 måste märkas med sin emissionsklass. Indelningen i emissionsklasser sker utifrån fastlagda gränsvärden och görs av tillverkaren på eget ansvar. Produktens märkning anger den högsta (sämsta) emissionsklassen av de som har identifierats för VOC och TVOC. Motsvarande data för emissioner som t.ex. data från AgBB, EMICODE, Blå Ängeln etc. accepteras. Mer information hittar du på wakol.de.

Connected-Systems_cmyk_768x170.png
CONNECTED SYSTEMS

Connected Systems står för inbördes avpassade systemlösningar från Loba och Wakol. Tack vare intensivt samarbete och erfarenhetsutbyte under produktutvecklingen genomgår våra produkter en sinsemellan avstämd testprocess. Det garanterar optimal säkerhet vid läggningen.

Mer information finns på:
https://www.wakol.com/sv/golvlaeggningsmaterial/connected-systems

loesemittelfrei_cmyk_768x170.png
TRGS 610/Gefahrstoffverordnung (förordningen om farliga ämnen)

Förordningen om farliga ämnen, Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) reglerar klassificering, märkning och hantering av alla typer av farliga ämnen (www.baua.de). De tekniska reglerna för farliga ämnen (TRGS) konkretiserar kraven i GefStoffV för industrin. Om kraven i TRGS uppfylls är även kraven i GefStoffV uppfyllda.

Ersättningsmaterial och ersättningsmeteller enligt TRGS 610 för starkt lösningsmedelshaltiga primrar och lim för golvläggning har uppdaterats. Den nya versionen av TRGS 610 gäller sedan januari 2011.

Enligt TRGS 610 är de rekommenderade ersättningarna dispersionslim utan lösningsmedel, SMP/MS-lim och PU-lim utan lösningsmedel.

I enskilda fall kan användning av starkt lösningsmedelshaltiga lim i GISCODE-grupp S0,5 (eller bättre, som VOC-Control) behövas för ytlimning av parkett. Vid användning av dessa uppenbart mindre lämpliga material ska både arbetsplatsgränsvärdet och det totala gränsvärdet beaktas.

EPD_cmyk_768x170.png
Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD)

En EPD är en datapost där man försöker sammanställa alla miljömässiga uppgifter/data som resursförbrukning och utsläpp för en produkt under hela dess livscykel. Det finns ca 100 enskilda data. Utgångspunkten när man ska skapa en EPD är att göra en systematisk analys av produktens miljöpåverkan under hela dess livsförlopp. En sådan kallas en livscykelanalys. Den grundläggande metoden för att skapa en sådan produktdeklaration är delvis reglerad och standardiserad, t.ex. i EN 15804.

För att kunna sammanställa en så här omfattande datapost arbetar man, beroende på produktområdet, alltid med förenklade antaganden, genomsnittsvärden och skattningar.

ISO-deklarationen av typ III enligt DIN EN ISO 14025 har tagits fram i samarbete med den tyska byggbranschens miljöcertifieringsförening, Institut für Bauen und Umwelt e.V. Med dessa kvantitativa utlåtanden om miljöresultat för byggprodukter kan miljödeklarationer bl.a. användas till byggnadscertifiering, där ledordet är: ”hållbart byggande”. I Tyskland certifierar t.ex.DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Tyska sällskapet för hållbart byggande) byggnader. Beroende på vilka kriterier som uppfylls delar DGNB ut certifikat i klasserna guld, silver och brons.

bd3cafb23733-qng_768x170.png
QUALITÄTSSIEGEL NACHHALTIGES GEBÄUDE

Das deutsche „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“(QNG) ist ein staatliches Gütesiegel für Gebäude, mit dem Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) als Siegelgeber und akkreditierten Zertifizierungsstellen als Vergabestellen. 

Wakol bietet ein umfassendes Sortiment an Verlegewerkstoffen das den Kriterien  zu Anforderungen des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) erfüllen. Die Anforderungen sind beschrieben im QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Version 1.3, Schadstoffvermeidung in Baumaterialien.

Die Produktliste sowie die  Konformitätserklärung finden Sie hier als Download