SYMBOOLVERKLARINGEN

De pictogrammen beschrijven de eigenschappen en de bruikbaarheid van de afzonderlijke producten:
eedfad6bcc4e-ec1_plus_nl_cmyk_768x170.png
EMICODE

EMICODE is een beschermd keurmerk voor de classificatie van moderne, oplosmiddelvrije en emissiearme producten voor de installatie van vloerbedekkingen en bouwproducten. Daartoe behoren onder andere lijmen, egalisatiemiddelen, voegmiddelen en injecteermiddelen, onderlagen, tape en parketlakken.

Het keurmerk voor milieu – en hygiëne binnenshuis wordt sinds 1997 door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., (Officieel geregistreerde Vereniging Emissiegecontroleerd Verlijmingsmateriaal)), aan producten van producenten afgegeven, die daarop regelmatig gecontroleerd worden en zich aan zeer strenge kwaliteitscontrole moeten onderwerpen. EMICODE levert in de optiek van de bescherming van de verbruiker en het milieu een hulpmiddel op ter oriëntatie voor de keuze en de beoordeling van bouwchemische producten. Het classificatiesysteem wendt zich tot planners, verbruikers zoals handwerkers, is bedrijfsbreed en concurrentieneutraal.

EMICODE is op basis van de strikt omschreven GEV-testmethode (emissietestkamer) en de GEV-classificatiecriteria in 3 emissieklassen in te delen.

Veel producten uit het Wakol-programma voldoen aan de eisen van de beste emissieklasse EMICODE EC1 PLUS. Vanaf de grondstof tot aan het moment van productie zijn zij onderworpen aan een bijzonder strenge controle volgens DIN EN ISO 9001:2015, en dit zowel ten aanzien van het punt van de emissie als ook van hun uitstekende technische werking.

Blauer_Engel_cmyk_768x170.png
Duitse Blauwe Engel

De Blauwe Engel wordt voor uiteenlopende productcategorieën volgens steeds aangepaste proefcriteria verleend. Producten voor de installatie van vloerbedekkingen worden volgens DE-UZ 113 getest. Na externe beproeving van de emissieverhouding, alsmede het nakomen van verplichtingen betreffende inhoudsstoffen en verpakkingen, respectievelijk aanwijzingen in de merkbladen, wordt de Blauwe Engel Licentie door het Duitse Instituut voor waarmerk en kenmerking (RAL) verstrekt. De kenmerking met de Blauwe Engel is vrijwillig. Producten voor de installatie van vloerbedekkingen hebben volgens de RAL-UZ 113 Blauwe Engel criteria voor producten met geringe VOS-emissie in binnenruimten een geringere uitwerking op de menselijke gezondheid. Bij de eindverbruiker is het het milieuteken met de grootste bekendheid. De gestelde eisen EMICODE EC1 en de Blauwe Engel liggen op een vergelijkbaar niveau. EMICODE EC1 PLUS stelt de hoogste eisen aan emissiearme producten voor de installatie van vloerbedekkingen. Details vindt u op: Floor-covering adhesives | Blauer Engel (blauer-engel.de).

 

22d5c7a1f520-m1_cmyk_768x170.png
M1: Emissieclassificatie van bouwmaterialen

M1 is een beschermde afdichting voor productclassificatie van emissiearme bouwmaterialen.

Het vrijwillige Finse keurmerk voor milieu- en binnenhuishygiëne wordt sinds 1996 door de Building Information Foundation RTS toegekend aan producten van fabrikanten die strenge kwaliteitscontroles en regelmatige inspecties ondergaan. Het doel van de classificatie is het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van emissiearme bouwmaterialen.
De classificatie stelt emissie- en geureisen aan bouwmaterialen, meubels en meubilair in kantoor- en woongebouwen met betrekking tot de kwaliteit van de binnenlucht. Emissie- en geurproeven in een neutraal laboratorium van een derde partij geven betrouwbare informatie over de emissiviteit van bouwmaterialen.

In de M1-indeling zijn grenzen gesteld aan de emissie en de geur van het product in de binnenlucht. De egaliseermiddelen moeten caseïnevrij zijn.

CE_cmyk_768x170.png
CE Markering

De CE markering is een markering door de producent, dat het product voldoet aan de Europese norm. Voor de egaliseermiddelen is dit in overeenstemming met de DIN EN 13813 norm „Dekvloermortel en dekvloeren“. Met de CE-markering wordt een hoge mate aan transparantie bereikt mbt belangrijke producteigenschappen. Ieder CE-gemarkeert product moet aan de toegewezen normen voldoen, de aangegeven waarden zijn daarom altijd de minimale waarden. Volgens de Europese verordering voor bouwproducten (EU 305/2011) is voor ieder CE gemarkeerd product een prestatieverklaring van de producent noodzakelijk. Op www.wakol.de worden deze per product ter beschikking gesteld.

UE-Zeichen_cmyk_768x170.png
Duitse Ü-teken

Het overeenstemmingsteken (Ü-teken) kenmerkt producten voor de installatie van vloerbedekkingen, die aan de toonaangevende technische regels voor bouw- en woningtoezicht voldoen. In Oostenrijk bekent als ÜA-teken. Algemene bouw- en woningtoezicht regels worden voor bouwproducten en constructies door overheidsorganen vrijgegeven. Het zijn betrouwbare bruikbaarheidsbewijzen voor bouwproducten. Het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) verstrekt als Duits bureau voor de afgifte van vergunningen de algemene bouw- en woning toelating voor bouwproducten.

Op grond van de bescherming van de gezondheid hebben lijmen voor parketen andere houten vloeren sinds 01.01.2011 voor de verwerking binnenshuis, een algemene bouw- en woning toelating (volgens regel B Teil 1, lfd. Nr. 1.18.3 en bijlage 1/18.3) nodig. Vanaf 1.1.2012 trad de toelatingsplicht van lijmen voor de installatie van vloerbedekkingen in werking.

Steuerrad_cmyk_768x170.png
Stuurwiel certificering

Het stuurwiel is een Europees conformiteitsteken, dat het betreffende product geschikt is voor verwerking op schepen volgens richtlijn 2014/90/EU, van de raad van de Europese commissie betreffende scheepsuitrustingen (EG-scheepsuitrustingsrichtlijn – MED). Als voorwaarde wordt een gedefinieerde brandbaarheidstest gesteld. Bijkomend aan deze EG-bouwmonster beproeving zijn controle maatregelen door diplomatieke instanties, zoals bijv. een QM-systeem volgens Module D noodzakelijk. De verantwoordelijke instantie voor de stuurwiel certificering is het IMO, International Maritime Organisation. Een onderdeel van de UNO. Een conformiteitsverklaring kunt u bij het betreffende product vinden op www.wakol.de.

GISCODE_cmyk_768x170.png
GISCODE

GISCODE is een in 1993 tussen fabrikanten en bouw-beroepsorganisaties (GISBAU) overeengekomen, vrijwillig classificatiesysteem voor het onderscheiden van productgroepen met bepaalde gemeenschappelijke risicokenmerken. Dit is uitsluitend gericht op wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer en heeft grotendeels betrekking op de 4 productcategorieën van TRGS 610.

De classificatie volgens GISCODE, bijv. op verpakkingsetiketten, productinformatie- en veiligheidsinformatiebladen,wordt door alle bedrijven die lid zijn van het “Industrieverband Klebstoffe e. V.” (ondernemersverbond Lijm -officieel geregistreerde vereniging) vrijwillig gerealiseerd. Voor alle GISCODE-productgroepen zijn bij de bouw-beroepsorganisaties productgroepinformatie en voorbeeldexemplaren van gebruiksaanwijzingen verkrijgbaar.

Franz_VOC_cmyk_768x170.png
Franse verordening VOC

De Franse verordening 2011-321 VOS-emissieklasse geeft aan, dat vanaf 1 januari 2012 alle binnenshuis verwerkte bouwproducten, vloer- en wandbedekkingen, verven en lakken met een emissieklasse gekenmerkt moeten worden. De classificering in de emissieklasse vindt plaats op grond van vaste grenswaarden en dient op eigen verantwoordelijkheid van de producent uitgevoerd te worden. Het kenmerk op het product geeft de hoogste (slechtste) emissieklasse aan, die voor de VOS en voor de TVOS gevonden is. Equivalente gegevens van de emissies, zoals bijv. door beproevingen door AgBB, EMICODE, Blauwe Engel enz. worden geaccepteerd. Details zie onze website www.wakol.de.

Connected-Systems_cmyk_768x170.png
CONNECTED SYSTEMS

Connected Systems staat voor op elkaar afgestemde systeemoplossingen van Loba en Wakol. Door een intensieve samenwerking en uitwisseling van ervaringen in de productontwikkeling doorlopen onze producten een op elkaar afgestemd testtraject. Dit garandeert een optimale zekerheid bij de installatie.

Meer informatie vind je op:
https://www.wakol.com/nl/lijmstoffen/connected-systems

loesemittelfrei_cmyk_768x170.png
TRGS 610 / Verordening inzake gevaarlijke stoffen

De verordening inzake gevaarlijke stoffen (GefStoffV) regelt omvangrijk de indeling, kenmerking en handhaving van alle soorten gevaarlijke stoffen (www.baua.de). De technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS) concretiseren de gestelde eisen voor de verordening inzake gevaarlijke stoffen voor de handwerker. Bij nakoming van de TRGS richtlijnen wordt aan de verordening voldaan.

De status van de TRGS 610, vervangingsstoffen en omgang voor sterk oplosmiddelhoudende voorstrijkmiddelen en lijmen bij de verwerking met vloerbedekkingen werd geactualiseerd. De vernieuwde tekst van de TRGS 610 is geldig vanaf januari 2011.

Volgens de TRGS 610 zijn de aanbevolen substitutie mogelijkheden oplosmiddelvrije dispersielijmen, SMP/MS lijmen of oplosmiddelvrije PU lijmen.

In enkele gevallen kan de verwerking van sterk oplosmiddelhoudende lijmen die vallen in de GISCODE groep S 0,5 (of beter, zoals VOC gecontroleerd), voor de verlijming van parket noodzakelijk zijn. Bij de verwerking van deze klaarblijkelijk minder geschikte substitutie mogelijkheden worden de op de arbeidsplaats bereikte grenswaarden, evenals de totale grenswaarden niet gehaald.

EPD_cmyk_768x170.png
Milieu productdeclaraties (Environmental Product Declaration, EPD)

Een EPD is een dossier waarin getracht wordt alle milieurelevante informatie/gegevens zoals grondstofverbruik en emissies van een product over de totale productlevenscyclus samen te stellen. Dat zijn ca. 100 gegevens. Uitgangspunt voor het opstellen van een EPD is de zogenaamde ecobalans, een systematische analyse van de invloed van producten op het milieu tijdens de gehele levenscyclus. Dit wordt ook wel de levenscyclus analyse genoemd. De principiële procedure voor het verkrijgen van productdeclaraties is gedeeltelijk geregeld en vastgelegd in normen, bijvoorbeeld EN 15804. Om deze zeer omvangrijke dossiers samen te stellen worden, afhankelijk van de productgroep, o.a. met vereenvoudigde aannames, gemiddelde waarden en schattingen gewerkt.

De ISO-Typ-III-Deklaratie volgens DIN EN ISO 14025 werd in samenwerking met het instituut voor Bauen und Umwelt e.V. gemaakt. Met deze kwantitatieve uitspraken over de milieuprestatie van bouwproducten worden EPDs o.a. gebruikt bij de certificatie van gebouwen, slagzin: „verantwoord bouwen“. In Duitsland certificeert bijvoorbeeld de DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) gebouwen. Afhankelijk van het bereiken van de criteria kent de DGNB certificaten toe in goud, zilver of brons.

bd3cafb23733-qng_768x170.png
QUALITÄTSSIEGEL NACHHALTIGES GEBÄUDE

Das deutsche „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“(QNG) ist ein staatliches Gütesiegel für Gebäude, mit dem Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) als Siegelgeber und akkreditierten Zertifizierungsstellen als Vergabestellen. 

Wakol bietet ein umfassendes Sortiment an Verlegewerkstoffen das den Kriterien  zu Anforderungen des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) erfüllen. Die Anforderungen sind beschrieben im QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Version 1.3, Schadstoffvermeidung in Baumaterialien.

Die Produktliste sowie die  Konformitätserklärung finden Sie hier als Download